Ugrás a tartalomhoz

Mobil alkalmazás adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Ön által letöltött VÍZCENTER applikációt (a továbbiakban: applikáció) a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.; Cg.: 01-10-141870; adószám: 13649595-2-43;) megbízásából a HW Stúdió Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/H Fszt. 1.; Cg.: 03-09-105466; adószám: 11428084-2-03)a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A szolgáltatás igénybe vétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve valamint a „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE” szerint a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: a VÍZCENTER app szolgáltatásainak a Felhasználó általi igénybevétele, a Felhasználó részére ajánlatok, reklám célú felhívások és üzenetek nem kerülnek közvetítésre. Az applikáció a Vizi közművek (DRV Zrt.,- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. - DMRV Zrt., Észak magyarországi Regionális Vízművek Zrt. ; Észak dunántúli Vízmű Zrt.- ÉDV Zrt., Észak dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - ÉRV Zrt., Tisza menti Regionális Vízmű Zrt -TRV Zrt.) ügyviteli rendszeréhez integráltan kapcsolódik. A Felhasználó onnan információkat kap, valamint ügyintézési folyamatokat indíthat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

A VÍZCENTER applikáció iOS és/vagy Android környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen. A Felhasználó adatai megjelenítésre kerülnek, az applikáció alapvető funkcióinak használata érdekében, de ezen adatok ugyanakkor nem kerülnek eltárolása a Szolgáltató által. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek, személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintett-tel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti.

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: INFO@NUSZ-ZRT.HU.

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él kérjük, az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!

HW Stúdió Kft.